Obchodné podmienky

Úvod KontaktObchodné podmienky

Všeobecné obchodné podmienky

 

 

 

I. Všeobecné ustanovenie

 

1.1 Základné údaje:

Predávajúcim a prevádzkovateľom internetového obchodu je Alena Tulejová - biomatka.sk so sídlom: Pažica 31, 08006 Prešov, IČO: 53593570, DIČ:1120938753, (ďalej len „predávajúci“).

Kontakt:

email: info@biomatka.sk

telefón: 0915 874 716

 

1.2. Tieto obchodné podmienky upravujú vzájomné práva a povinnosti medzi predávajúcim a fyzickou osobou, ktorá uzatvára kúpnu zmluvu (ďalej len „kupujúci")  uzatvorenú na diaľku medzi predávajúcim a kupujúcim a predmetom ktorej je predaj tovaru cez internetový obchod umiestnený na webovej stránke dostupnej na internetovej adrese www.biomatka.sk (ďalej len „internetový obchod").

1.3 Kupujúcim je každá fyzická , ktorá prostredníctvom internetového obchodu vytvorila záväznú objednávku.

1.4 Kupujúci plne uznáva elektronickú komunikáciu, predovšetkým prostredníctvom internetového obchodu, e-mailovej komunikácie ako aj telefonickej komunikácie, pokiaľ je nesporné, že predávajúci komunikuje s kupujúcim alebo ním oprávnenou osobou.

1.5 Obchodné podmienky tvoria neoddeliteľnú súčasť kúpnej zmluvy. Odoslaním svojej objednávky kupujúci  potvrdzuje, že ste sa s Obchodnými podmienkami oboznámil a v tomto znení ich akceptuje. Obchodné podmienky k takto potvrdenej objednávke môžu byť zmenené iba s výslovným súhlasom oboch zmluvných strán.

1.6 Ustanovenia obchodných podmienok sú neoddeliteľnou súčasťou kúpnej zmluvy. Odlišné dojednania v kúpnej zmluve majú prednosť pred ustanoveniami týchto obchodných podmienok.

1.7 Tieto obchodné podmienky sa riadia Zákonmi Slovenskej republiky a  obchodné podmienky a kúpna zmluva sa uzatvárajú v slovenskom jazyku.

 

II.Objednávka a uzavretie kúpnej zmluvy

 

2.1 Kupujúci realizuje objednávku tovaru týmito spôsobmi:

 1. prostredníctvom nákupného košíka na web-stránkach predávajúceho, vyplnením objednávkového formulára bez registrácie.
 2. prostredníctvom nákupného košíka na web-stránkach predávajúceho po predchádzajúcej registrácii a po prihlásení sa pomocou užívateľského mena a hesla.

2.2 Odoslaním objednávky sa kupujúci zaväzuje prevziať objednaný tovar a zaplatiť za tovar dohodnutú cenu.

2.3 Podmienkou pre naplnenie platnosti elektronickej objednávky je vyplnenie všetkých povinných údajov v objednávkovom formulári a potvrdenie kupujúceho o tom, že sa zoznámil s týmito obchodnými podmienkami a súhlasí so spracovaním osobných údajov objednávateľa. Údaje uvedené v objednávke sú predávajúcim považované za správne.

2.4 Odoslanú objednávku potvrdí predávajúci do 24 hodín emailom a zároveň oznámi kupujúcemu dostupnosť a termín dodania tovaru. Všetky potvrdené objednávky sú záväzné! Informácie o objednávke zákazník nájde aj v Zákazníckom účte, ak si ho vytvoril.

2.5 Predávajúci sa zaväzuje dodať správny druh a množstvo tovaru v dohodnutej cene podľa objednávky.

2.6 Zrušenie objednávky je zo strany kupujúceho možné do 24 hodín od objednania tovaru bez udania dôvodu. Kupujúci môže objednávku zrušiť telefonicky alebo e-mailom, kontakt na predávajúceho je uvedený na internetovom obchode v záložke Kontakt, alebo v týchto obchodných podmienkach. Po overení splnenia podmienok zrušenia objednávky potvrdí predávajúci kupujúcemu storno objednávky e-mailom alebo telefonicky. V prípade, že už bola suma za objednaný tovar uhradená, predávajúci zašle peniaze späť na bankový účet kupujúceho, alebo ich doručí iným spôsobom, ktorý si spolu dohodnú.

2.7 Predávajúci má právo zrušiť objednávku v prípade, keď nie je možné zabezpečiť objednaný tovar. V takomto prípade kupujúcemu ihneď vráti uhradenú sumu v plnej výške, alebo mu ponúkne náhradný tovar, alebo iné riešenie, ak s tým kupujúci súhlasí. Predávajúci má právo zrušiť objednávku tiež v prípade, ak sa nemôže skontaktovať s kupujúcim (chybne uvedené alebo neuvedené kontaktné údaje, nedostupnosť, ...).

2.8 Predávajúci sa zaväzuje dodať tovar v perfektnom stave a v súlade so špecifikáciami či vlastnosťami obvyklými pre daný druh tovaru vyhovujúcich daným normám, predpisom a nariadeniam platným na území Slovenskej republiky

2.9 V prípade, že došlo k zjavnej technickej chybe na strane predávajúceho pri uvedení ceny tovaru v internetovom obchode, alebo v priebehu objednávania, nie je predávajúci povinný dodať kupujúcemu tovar za túto úplne zjavne chybnú cenu ani v prípade, že kupujúcemu bolo zaslané automatické potvrdenie o obdržaní objednávky podľa týchto obchodných podmienok. Predávajúci informuje kupujúceho o chybe bez zbytočného odkladu a zašle kupujúcemu na jeho emailovú adresu zmenenú ponuku. Pozmenená ponuka sa považuje za nový návrh kúpnej zmluvy a kúpna zmluva je v takom prípade uzavretá potvrdením o prijatí kupujúcim na emailovú adresu predávajúceho.

 

III.Ceny

 

3.1 Predávajúci nie je platca DPH

3.2 Informácie o tovare, vrátane uvedenia cien jednotlivého tovaru a jeho hlavných vlastností sú uvedené pri jednotlivých tovarov v katalógu internetového obchodu.

3.3 Ceny tovaru sú uvedené vrátane dane z pridanej hodnoty a sú aktuálne a platné.

3.4 K základnej cene objednávky je pripočítaná cena za dopravu tovaru podľa toho, aký spôsob doručenia si kupujúci vyberie. Balné je zahrnuté v cene dopravy. Konečná cena vrátane nákladov, ktorú je kupujúci povinný uhradiť v lehote splatnosti, bude zrekapitulovaná ešte pred záväzným odoslaním objednávky.

3.5 Akciové ceny tovaru ako aj doba trvania akcie,prípadne ďalšie podmienky akcie sú zreteľne viditeľné na stránkach internetového obchodu.Faktúra bude kupujúcemu odoslaná elektronicky na e-mail, ktorý kupujúci zadal pri objednávke. Na požiadanie kupujúceho, je možné poslať faktúru spolu so zásielkou objednaného tovaru.

 

IV.Platby

 

4.1 Sumu za objednaný tovar je možné uhradiť:

 1. prevodom na účet - bankový účet predávajúceho : SK18 8360 5207 0042 0746 4281, vedený v banke mBank. Číslo účtu bude tiež uvedené v informačnom  a potvrdzujúcom maily o prijatí objednávky, ktorý príde kupujúcemu na e-mail, ktorý zadal pri objednávke. Rovnako nájde kupujúci číslo účtu aj na stránke internetového obchodu v sekcii Kontakt. V prípade, že platba nebude pripísaná na účet do 7 pracovných dní odo dňa zaslania potvrdenia o prijatí objednávky na e-mail kupujúceho, bude tento krok chápaný ako jednostranné odstúpenie od kúpnej zmluvy.
 2. dobierkou - za tovar kupujúci zaplatí priamo dopravcovi až pri jeho doručení v hotovosti, alebo prostredníctvom platobnej karty.

4.2 Platba je možná v EUR

4.3 Faktúra bude kupujúcemu odoslaná elektronicky na e-mail, ktorý kupujúci zadal pri objednávke. Na požiadanie kupujúceho, je možné poslať faktúru spolu so zásielkou objednaného tovaru.

 

V.Zákaznícky účet

 

5.1. Na základe registrácie kupujúceho vykonanej v internetovom obchode môže kupujúci pristupovať do svojho zákazníckeho účtu. Zo svojho zákazníckeho účtu môže kupujúci vykonávať objednávanie tovaru. Kupujúci môže objednávať tovar tiež bez registrácie.

5.2. Pri registrácii do zákazníckeho účtu a pri objednávaní tovaru je kupujúci povinný uvádzať správne a pravdivo všetky údaje. Údaje uvedené v užívateľskom účte je kupujúci pri akejkoľvek zmene povinný aktualizovať. Údaje uvedené kupujúcim v zákazníckom účte a pri objednávaní tovaru sú predávajúcim považované za správne.

5.3 Dáta slúžia len pre účely identifikácie pri nákupe v e-shope a nebudú poskytnuté tretím osobám ani inak zneužité.

5.4. Prístup k zákazníckemu účtu je zabezpečený užívateľským menom a heslom. Kupujúci je povinný zachovávať mlčanlivosť, ohľadne informácií potrebných na prístup do jeho zákazníckeho účtu. Predávajúci nenesie zodpovednosť za prípadné zneužitie zákazníckeho účtu tretími osobami.

5.5. Kupujúci nie je oprávnený umožniť využívanie zákazníckeho účtu tretím osobám.

5.6 Predávajúci môže zrušiť užívateľský účet, a to najmä v prípade, keď kupujúci svoj užívateľský účet dlhšie nevyužíva, či v prípade, keď kupujúci poruší svoje povinnosti z kúpnej zmluvy alebo týchto obchodných podmienok.

5.7. Kupujúci berie na vedomie, že užívateľský účet nemusí byť dostupný nepretržite, a to najmä s ohľadom na nutnú údržbu hardwérového a softwérového vybavenia predávajúceho, popr. nutnú údržbu hardwérového a softwérového vybavenia tretích osôb.

 

VI.Dodacie podmienky

 

6.1 Dodacia lehota na tovar v ponuke predávajúceho je vo väčšine prípadov do 2 pracovných dní od potvrdenia objednávky, maximálna doba dodania je 14 dní alebo po dohode s kupujúcim sa môže predĺžiť.

6.2 O dodacej lehote a termíne dodania bude predávajúci kupujúceho informovať pri potvrdení objednávky e-mailom. Ak kupujúcemu nevyhovuje oznámená predĺžená dodacia lehota, má možnosť stornovať objednávku v súlade s bodom 2.6 týchto Obchodných podmienok.

6.3 Ak je tovar skladom bude vyexpedovaný po potvrdení objednávky, po splnení všetkých podmienok pre vyskladnenie a s ohľadom na kapacitné možnosti v čo najkratšom čase.

 

VII. Doručenie tovaru

 

7.1 Predávajúci zabezpečuje dopravu tovaru spôsobom, ktorý si kupujúci vyberie z ponúkaných možností v objednávke: a) kuriérskou službou, b) Osobný odber. Voľbu spôsobu doručenia tovaru vykonáva kupujúci počas objednávania tovaru.

7.2 Miesto osobného odberu je stanovené na základe vzájomnej dohody prostredníctvom mailovej komunikácie alebo telefonicky. Za splnenie dodávky sa považuje dodanie tovaru na určené miesto.

7.3 Tovar je primerane zabalený a zabezpečený. Kupujúci je povinný pri preberaní tovaru skontrolovať neporušenosť zásielky.

7.4 Náklady na dodanie tovaru v závislosti na spôsobe odoslania a prevzatia tovaru sú uvedené v objednávke kupujúceho a v potvrdení objednávky predávajúcim.

7.5 Za tovar zodpovedá predávajúci až po jeho prevzatie kupujúcim. Tovar sa považuje za prevzatý kupujúcim od doby, kedy tento písomne potvrdí prevzatie tovaru.

7.6 Predávajúci nenesie zodpovednosť za oneskorené dodanie objednaného tovaru kupujúcemu zavinené prepravcom. Za poškodenie zásielky zavinené prepravcom zodpovedá v plnom rozsahu prepravca. Takéto prípady rieši predávajúci dodaním nového tovaru kupujúcemu po zaplatení všetkých škôd prepravcom.

7.7 V prípade väčšieho záujmu sa môže stať, že máme nedostatok tovaru a tak Vami objednaný tovar Vám môžeme dodať v niekoľkých balíkoch, pričom poštovné a balné platíte ako za jeden balík.

7.8 Ak je predávajúci podľa kúpnej zmluvy povinný dodať tovar na miesto určené kupujúcim v objednávke, je kupujúci povinný prevziať tovar pri dodaní. V prípade, že je z dôvodov na strane kupujúceho nutné tovar doručovať opakovane alebo iným spôsobom, než bolo uvedené v objednávke, je kupujúci povinný uhradiť náklady spojené s opakovaným doručovaním tovaru, resp. náklady spojené s iným spôsobom doručenia.

7.9 Pri prevzatí tovaru od prepravcu je kupujúci povinný skontrolovať neporušenosť obalov tovaru a v prípade akýchkoľvek závad toto bezodkladne oznámiť prepravcovi. V prípade zistenia porušenia obalu svedčiaceho o neoprávnenom vniknutí do zásielky nemusí kupujúci zásielku od prepravcu prevziať.

7.10 Kupujúci nadobúda vlastnícke právo k tovaru zaplatením celej kúpnej ceny za tovar, vrátane nákladov na dodanie, najskôr však prevzatím tovaru. Zodpovednosť za náhodnou skazu, poškodenie či stratu tovaru prechádza na kupujúceho okamihom prevzatia tovaru alebo okamihom, kedy mal kupujúci povinnosť tovar prevziať, ale v rozpore s kúpnou zmluvou tak neurobil.

7.11 V prípade neprevzatia tovaru riadne a včas alepo ak kupujúci odmietne tovar prevziať a tovar bude vrátený späť máme právo od kúpnej zmluvy odstúpiť a právo požadovať náhradu nákladov spojených s doručovaním tovaru. Zásielku opätovne doručíme len po vzájomnej dohode.

 

VIII.Odstúpenie od zmluvy

 

8.1 Spotrebiteľ má na základe zákona č.102/2014 Z.z. o ochrane spotrebiteľa pri predaji tovaru alebo poskytovaní služieb na základe zmluvy uzavretej na diaľku alebo zmluvy uzavretej mimo prevádzkových priestorov predávajúceho a o zmene  a doplnení niektorých zákonov (ďalej len ako "Zákon") podľa ustanovení §7 a nasledujúcich právo odstúpiť od kúpnej zmluvy do 14 kalendárnych dní odo dňa prevzatia tovaru, ak si predávajúci splnil informačné povinnosti podľa tohto zákona, pre ostatné prípady sa uplatňuje ods.2 alebo 3 Zákona. Ak predmetom kúpnej zmluvy je dodanie tovaru, spotrebiteľ má právo odstúpiť od zmluvy aj pred dodaním tovaru.

8.2 Spotrebiteľ je povinný, ak chce toto právo využiť, písomné odstúpenie od kúpnej zmluvy doručiť

 • na adresu Alena Tulejová, Pažica 31, 08006 Prešov
 • e-mailom na adresu eshop@biomatka.sk

Písomné odstúpenie posielané poštou je potrebné podať na prepravu najneskôr v posledný deň plynutia lehoty odoslania. Lehota na odstúpenie od zmluvy je zachovaná, ak doručíte oznámenie o uplatnení práva na odstúpenie od zmluvy pred tým, ako uplynie lehota na odstúpenie od zmluvy. Formulár na  Odstúpenie od kúpnej zlmuvy.

8.3 Tovar je potrebné zaslať najneskôr do 14 dní odo dňa uplatnenia práva na odstúpenie od zmluvy. Lehota sa považuje za zachovanú, ak je tovar odoslaný späť pred uplynutím 14-dňove lehoty.

8.4 Tovar nezasielajte späť na dobierku, zásielka v tomto prípade nebude prevzatá. Tovar sa odporúča poslať doporučene, poistený a použiť vhodné balenie, aby počas prepravy nedošlo k popísaniu, polepeniu, ani inému znehodnoteniu pôvodných obalov a samotného tovaru (predávajúci neručí za prípadnú stratu alebo poškodenie tovaru počas prepravy).

8.5 Tovar musí spotrebiteľ vrátiť nepoškodený, neopotrebovaný a neznečistený a ak je to možné v pôvodnom obale, kompletný (vrátane príslušenstva, dokumentácie, ...) a  vrátane priloženého dokladu o kúpe. Spotrebiteľ znáša akékoľvek zníženie hodnoty tovaru, ktoré bolo spôsobené jeho používaním nad rámec potrebný pre zistenie funkčnosti a vlastnosti tovaru. Nárok na náhradu škody vzniknutej na tovare je predávajúci oprávnený jednostranne započítať proti nároku spotrebiteľa na vrátenie kúpnej ceny.

8.6 Náklady na vrátenie tovaru znáša spotrebiteľ, s výnimkou nákladov na vrátenie tovaru v prípade odstúpenia od zmluvy z dôvodu oprávnenej reklamácie (viď. Reklamačný poriadok).

8.7 Prevádzkovateľ e-shopu vráti zaplatené plnenie za tovar /službu vrátane nákladov na dopravu v zmysle ust.§9 ods.3) zákona č.102/2014 Z.z. do 14 dní odo dňa doručenia odstúpenia od zmluvy bezhotovostným prevodom na účet, ktorý spotrebiteľ písomne určí. Prevádzkovateľ e-shopu avšak nemusí vrátiť peniaze skôr ako je mu doručený tovar alebo spotrebiteľ nepreukáže zaslanie tovaru.

8.8 V prípade nesplnenia niektorej z podmienok podľa bodov 8.2 až 8.5 týchto Obchodných podmienok nebude predávajúci akceptovať odstúpenie od vybavenej objednávky a tovar bude vrátený na náklady kupujúceho naspäť.

8.9 Od kúpnej zmluvy nemôže spotrebiteľ odstúpiť v prípade, že sa jedná o :

 • tovar, ktorý podlieha rýchlemu zníženiu akosti alebo skaze
 • tovar uzavretý v ochrannom obale, ktorý nie je vhodné vrátiť z dôvodu ochrany zdravia alebo z hygienických dôvodov, a ktorého ochranný obal bol po dodaní porušený
 • tovar, ktorý môže byť vzhľadom na svoju povahu po dodaní neoddeliteľne zmiešaný s iným tovarom

8.10. Predávajúci je oprávnený odstúpiť od kúpnej zmluvy z dôvodu vypredania zásob, nedostupnosti tovaru, alebo keď výrobca, dovozca alebo dodávateľ tovaru prerušil výrobu alebo dovoz tovaru. Predávajúci bezodkladne informuje kupujúceho prostredníctvom e-mailovej adresy uvedenej v objednávke a vráti v lehote 14 dní od oznámenia o odstúpení od kúpnej zmluvy všetky peňažné prostriedky vrátane nákladov na dodanie, ktoré od neho na základe zmluvy prijal, a to rovnakým spôsobom, prípadne spôsobom určeným kupujúcim.

 

IX. Reklamácie

 

9.1 Vybavovanie reklamácií sa riadi záručnými podmienkami konkrétneho tovaru, Obchodným zákonníkom a príslušnými ustanoveniami Občianskeho zákonníka a osobitnými predpismi.

9.2 Záručná doba na všetok ponúkaný tovar v internetovom obchode predávajúceho je 24 mesiacov. Na uplatnenie práv zo zodpovednosti za vady (reklamáciu) vždy postačuje doklad o zakúpení (priložená faktúra). Predloženie dokladu o zakúpení na účely reklamácie postačuje aj v prípade, že bol vydaný záručný list, ale zákazník ho stratil.

9.3 Záruka sa nevzťahuje na bežné opotrebenie tovaru (alebo jej častí) spôsobené používaním.

9.4 Reklamovaný tovar je kupujúci povinný doručiť na reklamáciu čistý, mechanicky nepoškodený, s kópiou faktúry, dodacieho listu. Kupujúci je povinný spolu s tovarom zaslať aj popis vady.

9.5 Postup reklamácie

 • Spotrebiteľ v čo najkratšom čase informuje predávajúceho e-mailom alebo telefonicky o chybe výrobku. Kontakatný e-mail v prípade reklamácie je: eshop@biomatka.sk
 • Spotrebiteľ pošle produkt späť na adresu predávajúceho.

 

X. Ochrana osobných údajov

 

10.1. Osobné údaje sú spracúvané v súlade so zákonom č. 18/2018 Z.z. o ochrane osobných údajov v znení neskorších predpisov.

10.2 Prevádzkovateľ neposkytuje osobné údaje kupujúceho tretej osobe, okrem zvolenej prepravnej spoločnosti, ktorá zabezpečuje doručenie tovaru alebo služieb, alebo štátnym orgánom v prípade kontroly, prípadne sprostredkovateľovi a to na základe vzájomnej zmluvy uzatvorenej podľa Zákona č.18/2018 Z.z.

10.3 Prevádzkovateľ je povinný zabezpečiť osobné údaje pred ich sprístupnením neoprávneným osobám, prijatím vhodných technických opatrení.

Podrobnejšie informácie o ochrane osobných údajov nájdete na stránke e-shopu v sekcii Ochrana osobných údajov.

 

XI.Záverečné ustanovenie

 

11.1 Predávajúci si vyhradzuje právo meniť a dopĺňať znenie týchto  všeobecných obchodných podmienok a reklamačných podmienok aj bez predchádzajúceho upozornenia kupujúceho..Týmto ustanovením nie sú dotknuté práva a povinnosti vznikajúce po dobu účinnosti predchádzajúceho znenia obchodných podmienok.

11.2 Odoslaním objednávky kupujúci prijíma bez výhrad všetky ustanovenia týchto všeobecných obchodných podmienok v platnom znení uvedenom na stránke e-shopu v deň odoslania záväznej objednávky, ako aj platnú cenu objednaného tovaru vrátane nákladov na doručenie, ak nebolo v konkrétnom prípade preukázateľne dohodnuté inak.

11.3 Všeobecné obchodné podmienky sú vypracované v súlade s platnou legislatívou a to najmä v súlade so zákonom č.40/1964 Zb.občiansky zákonník, zákonom č.250/2007 Z.z. o ochrane spotrebiteľa, zákonom č.102/2014 Z.z. o ochrane spotrebiteľa pri predaji tovaru alebo poskytovaní služieb na základe zmluvy uzatvorenej na diaľku alebo zmluvy uzavretej mimo prevádzkových priestorov predávajúceho, zákonom č.22/2003 Z.z. o elektronickom obchode a zákonom č 84/2014 Z.z. o ochranie osobných údajov v znení neskorších predpisov.

11.4 Všetky práva k webovým stránkam predávajúceho, najmä autorské práva k obsahu, vrátane rozloženie stránky, fotiek, filmov, grafik, ochranných známok, loga a ďalšieho obsahu a prvkov, patrí predávajúcemu. Je zakázané kopírovať, upravovať alebo inak používať webové stránky alebo ich časť bez súhlasu predávajúceho.

11.6 Prílohou obchodných podmienok je vzorový formulár na odstúpenie od zmluvy.

11.6 Ak spotrebiteľ nie je spokojný so spôsobom, ktorým predávajúci vybavil jeho reklamáciu, alebo ak sa nazdáva, že boli porušené jeho práva, má možnosť obrátiť sa na predávajúceho so žiadosťou o nápravu. Ak  ani v tomto prípade nebude jeho žiadosti vyhovené, má spotrebiteľ právo obrátiť sa podľa §3 ods.6 zákona č.250/2007 Z.z. o ochrane spotrebiteľa a o zmene zákona Slovenskej národnej rady č. 372/1990 Zb. o priestupkoch v znení neskorších predpisov, s cieľom ochrany svojich spotrebiteľských práv,  na subjekt alternatívneho riešenia sporov. Spotrebiteľ môže podať návrh na začatie alternatívneho riešenia sporu aj pomocou platformy pre riešenie sporov on-line, ktorá je dostupná na https://www.soi.sk/sk/alternativne-riesenie-spotrebitelskych-sporov.soi

11.7 Dozor nad poskytovaním služieb vykonáva Slovenská obchodná inšpekcia, Obrancov mieru 4675/6, 080 01 Prešov.

11.8 Tieto všeobecné obchodné podmienky nadobúdajú platnosť účinnosti dňom 25.5.2021.

Copyright 2021 - 2023 © www.biomatka.sk