Ochrana osobných údajov

Úvod KontaktOchrana osobných údajov

Ochrana osobných údajov


 

I. Základní ustanovení


1. Prevádzkovateľom Vašich osobných údajov podľa § 5 písm. o) zákona č. 18/2018 Z.z. o ochrane osobných údajov v znení neskorších predpisov (ďalej len „Zákon“) je Alena Tulejová -biomatka.sk, IČO 53593570 so sídlom Oažica31, 08006, Prešov (ďalej len: „prevádzkovateľ“).

2. Kontaktné údaje prevádzkovateľa sú  

adresa: Pažica 31, 08006 Prešov

email: info@biomatka.sk

telefón: 0915 874 716

3. Osobnými údajmi sa rozumejú všetky informácie o identifikovanej alebo identifikovateľnej fyzickej osobe; identifikovateľnou fyzickou osobou je fyzická osoba, ktorú možno priamo či nepriamo identifikovať, najmä odkazom na určitý identifikátor, napríklad meno, identifikačné číslo, lokalizačné údaje, sieťový identifikátor alebo odkazom na jeden či viac zvláštnych prvkov fyzickej, fyziologickej, genetickej, psychickej, ekonomickej, kultúrnej alebo spoločenskej identity tejto fyzickej osoby.

4. Prevádzkovateľ nevymenoval zodpovednú osobu pre ochranu osobných údajov.

5. S Vašimi osobnými údajmi sa bude zaobchádzať iba spôsobom odpovedajúcim príslušnými ustanoveniami nariadenia Európskeho parlamentu a Rady EÚ 2016/679 z 27.apríla 2016 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a voľnom pohybe takýchto údajov - v texte ďalej len "nariadenie GDPR" a Zákona č. 18/2018 Z.z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov - v texte ďaej len "zákon č.18/2018 Z.z.

 

II. Zdroje a kategórie spracovávaných osobných údajov


1. Prevádzkovateľ spracováva osobné údaje, ktoré ste mu poskytol/la alebo osobné údaje, ktoré prevádzkovateľ získal na základe plnenia Vašej objednávky.

2. Prevádzkovateľ spracováva Vaše identifikačné a kontaktné údaje a údaje nutné pre plnenie zmluvy.

3. Prevádzkovateľ spracováva tieto osobné údaje:

 • u všetkých zákazníkov - Identifikátor osoby, IP adresa, cookies, GPS údaje
 • u zákazníkov - meno priezvisko, adresa, e-mailová adresa, tel.číslo, číslo účtu
 • u odberateľov noviniek e-mailom - identifikátor osoby, meno, e-mailová adresa

 

III. Zákonný dôvod a účel spracovania osobných údajov


1. Zákonným dôvodom spracovania osobných údajov je

 • plnenie zmluvy medzi Vami a prevádzkovateľom podľa § 13 ods. 1 písm. b) Zákona,
 • oprávnený záujem prevádzkovateľa na poskytovaní priameho marketingu (najmä pre zasielanie obchodných oznamov a newsletterov) podľa čl.6 odst. 1 písm f GDPR
 • Váš súhlas so spracovaním pre účely poskytovania priameho marketingu (najmä pre zasielanie obchodných oznamov a newsletterov) podľa  čl. 6 odst. 1 písm. f GDPR v spojení s § 7 odst. 2 zákona č. 480/2004 zb., o niektorých službách informačnej spoločnosti v prípade, že nedošlo k objednávke tovaru či služby.

2. Účelom spracovania osobných údajov je

 • vybavenie Vašej objednávky a výkon práv a povinností vyplývajúcich zo zmluvného vzťahu medzi Vami a prevádzkovateľom; pri objednávke sú vyžadované osobné údaje, ktoré sú nutné pre úspešné vybavenie objednávky (meno a adresa, kontakt), poskytnutie osobných údajov je nutnou požiadavkou pre uzavretie a plnenie zmluvy. Bez poskytnutia osobných údajov nie je možné zmluvu uzavrieť či ju zo strany prevádzkovateľa splniť.
 • zasielanie obchodných oznamov a výkon ďalších marketingových aktivít.

3. Zo strany prevádzkovateľa dochádza k automatickému individuálnemu rozhodovaniu v zmysle čl.22 GDPR. S takým spracovaním ste poskytol/la svoj výslovný súhlas.

 

IV. Doba uchovávania osobných údajov


1. Prevádzkovateľ uchováva osobné údaje

 • po dobu nevyhnutnú k výkonu práv a povinností vyplývajúcich zo zmluvného vzťahu medzi Vami a prevádzkovateľom a uplatňovanie nárokov z týchto zmluvných vzťahov (po dobu 15 rokov od ukončení zmluvného vzťahu).
 • po dobu, pokiaľ je odvolaný súhlas so spracovaním osobných údajov pre účely marketingu, najdlhšie 10 rokov pokiaľ sú osobné údaje spracovávané na základe súhlasu.

2. Po uplynutí doby uchovávania osobných údajov prevádzkovateľ osobné údaje vymaže.

 

V. Príjemcovia osobných údajov (subdodávatelia prevádzkovateľa)


1. Príjemcovia osobných údajov sú osoby:

 • podieľajúce sa na dodávaní tovaru / služieb / realizácii platieb na základe zmluvy,
 • zaisťujúce služby prevádzkovania e-shopu (Shoptet) a ďalšie služby v súvislosti s prevádzkovaním e-shopu,
 • zaisťujúce marketingové služby.

2. Prevádzkovateľ nemá v úmysle odovzdať osobné údaje do tretej krajiny (do krajiny mimo EU) alebo medzinárodnej organizácii.

 

VI. Vaše práva


1. Udelením súhlasu nie sú dotknuté Vaše práva dotknutej osoby. Na základe žiadosti máte právo:

 • právo na prístup ku svojím osobným údajom podľa čl. 15 GDPR,
 • právo na opravu osobných údajov podľa čl. 16 GDPR,
 • právo na vymazanie osobných údajov podľa čl. 17 GDPR,
 • právo vzniesť námietku proti spracovaniu podľa čl. 21 GDPR,
 • právo na obmedzenie spracovania podľačl. 18 GDPR,
 • právo na prenos údajov podľa čl. 20 GDPR,
 • právo odvolať súhlas so spracovaním písomne na adresu alebo elektronicky na  e-mailovú adresu prevádzkovateľa, ktoré sú uvedené na internetovej stránke e-shopu v sekcii Kontakt.

2. Ďalej máte právo podať sťažnosť u Úradu pre ochranu osobných údajov v prípade, že sa domnievate, že bolo porušené Vaše právo na ochranu osobných údajov.

 

VII. Podmienky zabezpečení osobných údajov


1.Prevádzkovateľ prehlasuje, že prijal všetky vhodné technické a organizačné opatrenia k zabezpečeniu osobných údajov.

2. Prevádzkovateľ prijal technické opatrenia k zabezpečeniu dátových úložísk a úložísk osobných údajov v papierovej podobe.

3. Prevádzkovateľ prehlasuje, že k osobným údajom majú prístup len ním poverené osoby.

 

VIII. Záverečné ustanovenia

1. Odoslaním objednávky z internetového objednávkového formulára potvrdzujete, že ste oboznámený/á s podmienkami ochrany osobných údajov a že ich v celom rozsahu prijímate.

2. Prevádzkovateľ je oprávnený tieto podmienky zmeniť. Novú verziu podmienok ochrany osobných údajov zverejní na svojich internetových stránkach a zároveň Vám pri podstatnej zmene podmienok ochrany osobných údajov zašle novú verziu týchto podmienok na Vašu e-mailovú adresu, ktorú ste prevádzkovateľovi poskytol/la.

 

Tieto podmienky nadobúdajú účinnosť dňa 8.1.2022

Copyright 2021 - 2023 © www.biomatka.sk